मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
साउन ३, २०८१ मिति २०८१/०४/०३ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
साउन २, २०८१ मिति २०८१/०४/०३ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
असार २७, २०८१ मिति २०८१/०३/२७ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
असार २६, २०८१ मिति २०८१/०३/२७ गते बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
असार २०, २०८१ मिति २०८१/०३/२० गते बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
असार १९, २०८१ मिति २०८१/०३/२० गते बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
असार १३, २०८१ मिति २०८१/०३/१३ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
असार १२, २०८१ मिति २०८१/०३/१३ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
असार ६, २०८१ मिति २०८१/०३/०६ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
असार ५, २०८१ मिति २०८१/०३/०६ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।
जेठ ३१, २०८१ मिति २०८१/०२/३१ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन भएको वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
जेठ ३०, २०८१ मिति २०८१/०२/३१ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजेदेखि सञ्चालन हुने वर्ग A र K तर्फ सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।